TH EN
ประวติความเป็นมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นีโอคิดส์ เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2545 โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว พร้อมกันนั้นยังต้องการมีส่วนในการพัฒนา เด็กยุคใหม่ให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ปัจจุบันสังคมไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือ กล่าวง่ายๆคือ มีความเจริญทางด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่สวนทางกับความเจริญในด้านดังกล่าวคือ ความเสื่อยถอยของจิตใจคนในสังคม ทุกๆ แวดวงไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง ธุรกิจ การศึกษา สังคม ล้วนประสบ ปัญหาจากความเสื่อมถอยดังกล่าว ไม่ว่าจะมีการรณรงค์หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกเพียงใด แต่ ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงจิตใจคนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยจิตสำนึกอันดีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญแลพต้องใช้เวลาพอสมควรในการเปลี่ยนแปลง บางครั้งดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเกินกว่าจะแก้ไขแต่หากไม่มีการเริ่มต้นทุกปัญหา ก็จะยังคงอยู่ ต่อไป หลายหน่วยงาน หลายองค์กรต่างตระหนักดีว่า หากปล่อยให้สังคมไทยดำเนินไปตามครรลองอย่างทุกวันนี้ การพัฒนาชาติในด้านต่างๆ ดูจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ดังนั้นการพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก แต่การพัฒนาความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอ การพัฒนาจิตใจเป็นเรื่องที่จำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไป กว่ากัน และหน้าที่สำคัญนี้จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนหนึ่งคนใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใดไม่ได้ จะต้องเป็นสถาบัน ที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดนั่นคือสถาบันครอบครัว หากครอบครัวส่วนใหญ่ใส่ใจกับเรื่องนี้ สังคมไทยโดยรวมก็มีโอกาส ดำเนินไปตามทิศทางที่ถูกต้อง ศูนย์พัฒนาทักษะเด็กนีโอคิดส์ต้องการเป็นเสมือนแขนและขาของผู้ปกครองที่จะเอื้อมหรือก้าวไปสู่ จุดมุ่งหมายที่สังคมไทยต้องการ งานหรือภาระหน้าที่นี้เราทราบดีว่าไม่ง่าย แต่เราก็พร้อมจะเป้นส่วนหนึ่งในการร่วมมือ กับผู้ปกครองที่จะหล่อหลอมชีวิตๆหนึ่งให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่า มีความดีงามอยู่ในตัว อันจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับ สังคมไทยในอนาคต ศูนย์พัฒนาทักษะเด็ก นีโอคิดส์ ได้นำแนวคิดทางการศึกษาสำหรับเด็กรุ่นใหม่ หรือนีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist Education) มาใช้กับกิจกรรมของเด็กทุกๆ กลุ่มโดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งมั่นพัฒนาอัจฉริะภาพแฝงเร้น ในตัวเด็กทุกคนให้ปรากฎออกมาให้ได้มากที่สุด หรืออีกนัยหนึ่งคือจะพัฒนาเด็กให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสมีความเชื่อว่า เด็กความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวทุกคน เราจะเห็นอยู่เสมอว่าเด็กทารก ทุกคนมีแววแห่งความฉลาดสดใสติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ทำไมเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขาจึงมีความแตกต่างกัน เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะในช่วง 6 ปีแรกของชีวิต ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี ความสามารถและมีความสุข ในทางตรงกันข้ามเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมมาตั้งแต่เกิดก็จะกลายเป็น คนก้าวร้าว เจ้าอารมณ์ อ่อนแอ ไม่มีความมั่นคงทางจิตใจ ไอคิวต่ำ ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์ และนำไปสู่ ปัญหาใหญ่ๆ อีกมากมายที่เราเห็นในปัจจุบัน รูปแบบกิจกรรมของนีโอคิดส์จะมุ่งไปสู่การสร้างเด็กที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจคือเด็กที่ แข็งแรง ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุขโดยการใช้วิธีด้านบวกอันได้แก่ การสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย คลื่นสมองต่ำ (อารมณ์ดี) การประสานเซลล์สมอง (ใช้ประสาทสัมผัส) การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง การจูงใจ การเป็นแบบอย่างที่ดีและ การให้ความรัก (พูดด้านบวก ยิ้ม สบตา และกอดสัมผัส) ไม่ใช้คำพูดเปรียบเทียบ การลงโทษที่รุนแรง หรือการหลอก ให้กลัว บทบาทของผู้ปกครองและนีโอคิดส์ (ผู้บริหารศูนย์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด และทีมงานครู) มีความสำคัญมากกับการพัฒนาทักษะของเด็กๆ ความรักความเอาใจใส่ด้วยการสังเกตและจดบันทึกแง่มุมด้านบวก และด้านลบเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและแก้ไขร่วมกัน การเปิดใจให้กันและกันจะทำให้เราได้เด็กที่เราหวังไว้แน่นอน นีโอคิดส์ไม่ต้องการเป็นเพียงศูนย์พัฒนาทักษะของเด็กก่อนวัยเรียนเท่านั้น เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะ ช่วยจุดประกายให้ผู้ปกครองหันมาใส่ใจกับลูกๆ อย่างถูกวิธี เพราะว่าลูกก็คือ “ประติมากรรมชีวิต” ที่ทุกๆท่านสร้าง ขึ้นมาเพื่อที่จะบ่งบอกว่าท่านเป็นผู้ปกครองประเภทใด ศูนย์พัฒนาทักษะเด็ก นีโอคิดส์ จดทะเบียนในรูปบริษัทภายใต้ชื่อ “บริษัท นีโอคิดส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” ปัจจุบันเปิดดำเนินการ 2 สาขาได้แก่ 1. สำนักงานใหญ่ สาขาออลซีซั่นส์เพลส อาคารซีอาร์ซี เลขที่ 97/2 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทมฯ 10330 โทร. 0-2685-3443 2. สาขาประสานมิตรพลาซ่า อาคารโชคชัย สเต็กเฮ้าส์ เลขที่ 45 ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท กทมฯ 10110 โทร. 0-2664-1622-3 ั
ติดต่อเรา
e-Mail: neokids.n@gmail.com
Facebook: Neokids Nursery
Copyright © 2017 NEO KIDS. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Terms of Use