TH EN
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนีโอ คิดส์ สำหรับผู้ปกครอง 1. เพื่อรับเลี้ยงและดูแลเด็กอายุ 3 เดือนถึง 3 ขวบ (ก่อนวัยเรียน) ที่ผู้ปกครองทำงานในอาคารหรือสำนักงานบริเวณใกล้เคียง 2. เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครองที่จำเป็นต้องหาสถานที่ดูแลลูกขณะที่ออกไปทำงาน 3. เพื่อเป็นส่วนร่วมกับผู้ปกครองในการพัฒนาลูกน้อยให้มีพัฒนาการที่สมวั 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ใช้เวลาว่างจากการทำงานให้มีคุณค่าสำหรับตัวเองและลูกน้อง 5. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ปกครองและลูก ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น 6. เพื่อลดความวิตก และความห่วงใยของผู้ปกครอง 7. เพื่อให้ความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาลูก ตนเอง และครอบครัว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพต่อไป 8. เพื่อเผยแพร่การศึกษาและจิตวิทยาแนวนีโอฮิวแมนนิส ให้เป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีข้อสรุปตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 9. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแแลลูกน้อยในทุกๆด้าน เพื่อค้นหาศักยภาพของลูก 10. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถาบันครอบครัวและสังคมให้เข้มแข็ง ﷯ สำหรับเด็กๆ 1. เพื่อปลูกฝังทักษะรอบด้านให้กับเด็ก 2. เพื่อสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ 3. เพื่อร่วมกับผู้ปกครองในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก 4. เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะชีวิตที่รอบด้านคือ แข็งแรง ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข 5. เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่สมบูรณ์ คือ 5.1 ด้านโภชนาการโดย นักโภชนาการ 5.2 ด้านความสะอาดโดย พยาบาล 6. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเช่น 6.1 ผ่านเครื่องเล่น / การบริหารสมอง / สมาธิ / การเล่านิทาน / เพลง / ศิลปะ 6.2 เพื่อส่งเสริมให้นำการนวด / โยคะ มาพัฒนาร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกัน 7. เพื่อพัฒนาจิตใจ 8. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสมองของเด็ก โดยอาศัยกิจกรรม การบริหารสมอง สมาธิ สัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก โดยเฉพาะ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า เมื่อสัมผัสอุปกรณ์ที่มีผิวสัมผัสแตกต่างกันจะช่วยขยายเซลล์สมองทำให้แตกกิ่งก้านสาขาไปอย่างรวดเร็ว 9. เพื่อส่งเสริมให้เด็กฝึกสมาธิง่ายๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความฉลาด ความจำ ปรับคลื่นสมองให้(ผ่อนคลายและเป็นการพัฒนาจิต) 10. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกาย และจิตใจของเด็กๆ ที่เข้าสู่โครงการ “อ้อมกอดรัก” ﷯ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ "เนอร์สเซอรี่ที่เป็นจริง" 1. เด็กได้รับการดูแลจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความเข้าใจเด็ก 2. การจัดตารางกิจวัตรประจำวันของเด็กให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 3. การควบคุมมาตรฐานชีวิตที่มีคุณภาพในเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้ 3.1 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับวัย โดยมีนักโภชนาการเป็นผู้ดูแล 3.2 สถานที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีห้องแยกให้เด็กที่ไม่สบาย และมีพยาบาลคอยดูแลสุขภาพเบื้องต้นของเด็ก และเมื่อเด็กไม่สบายหรือ ได้รับอุบัติเหตุ ทางศูนย์ฯ จะจัดส่งโรงพยาบาลหรือติดต่อผู้ปกครองทันที 3.3 การออกแบบตารางกิจวัตรประจำวันในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับวัย (การรับประทานอาหาร การนอน การทำกิจกรรม) 3.4 นอกเหนือจากการดูแลทั่วไปแล้ว ทางศูนย์ฯ จะจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตามโปรแกรม Neo play 3.5 ผู้ปกครองจะได้รับรายงานประจำวันจากศูนย์ฯ 3.6 การรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด ทั้งสถานที่และการรับส่งเด็ก 3.7 ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องหลักการเลี้ยงและการดูแลลูกแก่ผู้ปกครอง 3.8 การพัฒนาและการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลของเด็กๆ เพราะถือว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทั้งร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ 3.9 การทำให้ลูกได้มีช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิด คุณพ่อและคุณแม่มากขึ้น แม้จะเป็นเวลาไม่มากนัก แต่เปี่ยมด้วยคุณค่า 3.10 คุณพ่อและคุณแม่อุ่นใจได้ว่า ท่านได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตให้กับศูนย์ฯ ที่ตั้งใจจะทำหน้าที่แทนคุณพ่อและคุณแม่อย่างมีคุณภาพ เพื่อที่จะพัฒนาเด็กๆ ไปสู่สังคมที่มีคุณภาพต่อไป
ติดต่อเรา
e-Mail: neokids.n@gmail.com
Facebook: Neokids Nursery
Copyright © 2017 NEO KIDS. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Terms of Use