TH EN
แนวคิดและหลักการ นีโอ คิดส์ เนอร์สเซอรี่ จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกน้อยของคุณ โดยลูกน้อยของคุณจะได้รับ - การดูแลด้วยแนวทางนีโอฮิวแมนนิสอย่างต่อเนื่อง - การปลูกฝังพื้นฐานการพัฒนา เพื่อให้เป็นเด็กที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ - การส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเด็ก - การพัฒนาทักษะชีวิตที่รอบด้านให้เป็นเด็กที่ฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข - การส่งเสริมสุขอนามัยที่สมบูรณ์ในด้าน - โภชนาการ คอยใส่ใจดูแลอาหารให้มีประโยชน์ - สุขภาพ โดยมีพยาบาลคอยห่วงใยดูแลอย่างสม่ำเสมอ - การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ผ่านเครื่องเล่น / การบริหารสมอง / การนวด / สมาธิ / การฟังนิทาน / เพลง / ศิลปะ / และการฝึกโยคะเด็กเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกัน - การพัฒนาอารมณ์และจิตใจอย่างมีแบบแผน - การพัฒนาประสิทธิภาพของสมองเด็กโดยอาศัยกิจกรรมการบริหารสมอง / สมาธิ / สัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก โดยเฉพาะฝ่ามือ และฝ่าเท้า เมื่อสัมผัสกับอุปกรณ์ที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน ทำให้เส้นใยสมอง แตกกิ่งก้านสาขาไปอย่างรวดเร็ว - การฝึกสมาธิง่ายๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความฉลาด ความจำ ปรับคลื่นสมองให้ต่ำ (เป็นการผ่อนคลาย และเป็นการพัฒนาจิตใจไปในตัว) - แบบอย่างที่ดีจากคนรอบข้างและคุณครู - ความรักและความเอาใจใส่อย่างเท่าเทียมกัน
ติดต่อเรา
e-Mail: neokids.n@gmail.com
Facebook: Neokids Nursery
Copyright © 2017 NEO KIDS. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Terms of Use