TH EN
ประวัติความเป็นมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นีโอคิดส์ เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2545 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว พร้อมกันนั้นยังต้องการมีส่วนในการพัฒนาเด็กยุคใหม่ให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ
แนวคิดและหลักการ ศูนย์พัฒนาทักษะเด็กนีโอคิดส์ได้นำแนวคิดการศึกษา แนวนีโอฮิวแมนนิส (Neo-humanist Education) ซึ่งเป็นแนวคิดของ PR Sarkar นักปราชญ์ นักจิตวิทยา และนักการศึกษาชาวอินเดีย ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ หรืออัจฉริยะภาพซ่อนเร้นอยู่ในตัว
ที่ปรึกษา Neo Kids ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ทีมงาน Neo Kids ครู พี่เลี้ยง ทีมดูแลเนอร์สเซอรี่
เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม เพิ่มเติม
ติดต่อเรา
e-Mail: neokids.n@gmail.com
Facebook: Neokids Nursery
Copyright © 2017 NEO KIDS. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Terms of Use